TR | EN

Kvkk Aydınlatma Formu

EFE ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem verip, verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatma metni KVKK’nun 10’ncu maddesinde yer alan “Veri sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi bu verilerin hangi amaçla işleneceği kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği veri işleme süresi ve KVKK’nın 11’nci Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ;

Kişisel verileriniz Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş. tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak, şirketimiz tarafından arz edilen ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz internet sitemiz, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü ,yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiler devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1.  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ;

Toplanan kişisel verileriniz, Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların ( çalışanlar, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları v.b) hukuki, teknik ve ticari - iş güvenliğinin temini ; şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in

Ticari ve/veya iş stratejileriin planlanması ve icrası;  Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilemsi amaçlarıyla 6698 sayılı kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel verilen kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ;

Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelliştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gereki olan aktivitilerin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ; şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 Sayılı Kanun’un 8 ve 9’ncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.efe.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasında beliritlen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel veri sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11’nci Maddesinde yazılı hakları ;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  www.efe.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Efe Endsütri ve Ticaret şirketi kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politakasında düzenlenen yöntemlerle Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş.’ne iletilmesi durumunda şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde şirket kişisel verileri kurulunca o yıl için belirlediği ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 Sayılı Kanun’un 11’nci Maddesinde yazıldığı şekilde aşağıdaki haklara sahiptir ;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların  amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemleri vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itriaz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.